Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης “ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ”, με Συντονιστή Εταίρο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο”, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση

|