Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο συνεργατών της Εταιρείας

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με επιστήμονες που διαθέτουν γνωστικό αντικείμενο και εμπειρία σε θέματα Αειφόρου Ενέργειας, προκειμένου να εκπονήσει για λογαριασμό των ΟΤΑ μετόχων της Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ).
Όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 30/10/2012.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΔΑΕ

|