2η Προκήρυξη LEADER – Δράσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) για Δημόσια Έργα και Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»,  με καταληκτική ημερομηνία την 24.09.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ».

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και τα παραρτήματα αυτής επισυνάπτονται και περιλαμβάνουν: Ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις που προκηρύσσονται, την περιοχή εφαρμογής, τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής, Φάκελο Υποψηφιότητας,  Οδηγός Δικαιούχων Έργων ΟΤΑ, Προδιαγραφές της Μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης του οικισμού για το υπομέτρο L322, Πίνακας Τιμών Μονάδας Κατασκευαστικών Εργασιών για φορείς εκτός ΟΤΑ,  Σχετικό Θεσμικό Πλαίσιο και το Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ Πάρνωνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της Εταιρείας στο Λεωνίδιο στα τηλέφωνα 2757022807, ή επί τόπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνοι: Μαριλού Μπούζιου, Μαρίνος Μπερέτσος, Χαράλαμπος Λυσίκατος, Ελένη Παυλοπούλου.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΦΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ_OTA

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_L322

Τοπ.Πρόγραμμα LEADER_31.07.08

ΚΥΑ_Aξ_4_401_10_3_2010

1η TΡΟΠ ΚΥΑ 401-10.03.2010

|