Αποτελέσματα αξιολόγησης για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Εταιρείας

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήκαν στο πλαίσιο της αρ. 92/10-02-2012 Ανακοίνωσης για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου παρουσιάζονται στο Πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Εταιρείας.

ΠΡΑΚΤ. ΑΞΙΟΛΟΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 2012

|