Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με έξι (6) άτομα, με αντικείμενο τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας της, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων / μελετών/ υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ πρόσκλησης

|