Οριστικά Αποτελέσματα 1ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία», βάσει της αρ. 9486/5-09-2011 έκθεσης δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης της ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα ΜΟΝΑΔΑ Β6 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, των αποφάσεων της Επιτροπής Διαχείρισης LEADER της ΟΤΔ LEADER στις αρ. 3/19.04.20011, 4/13.09.2011, 6/22.11.2011 και 1/18.01.2012 πράξεις συνεδρίασης και του αρ. 195/9.01.2012 εγγράφου της ΕΥΕ ΠΑΑ ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων 1ης Προκήρυξης του τοπικού προγράμματος LEADER που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την αρ. 1277/61/16.11.2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2011.

Σημειώνεται ότι η οριστική ένταξη των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων στο πρόγραμμα τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης των Τεχνικών Δελτίων και της μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ των δράσεων του τοπικού προγράμματος LEADER.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  L123α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_L311

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_L312

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_L313

|