1η Προκήρυξη LEADER

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στo πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», με καταληκτική ημερομηνία την 29.11.2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΠΑΡΝΩΝΑ».

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και τα παραρτήματα αυτής επισυνάπτονται και περιλαμβάνουν: Ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις που προκηρύσσονται, τις περιοχές εφαρμογής, τους δικαιούχους και τις επιλέξιμες δαπάνες, Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Κριτήρια Επιλογής, Φάκελος Υποψηφιότητας ανά Kατηγορία Υπομέτρων, Προδιαγραφές Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, Σχετικό Θεσμικό Πλαίσιο και το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της Εταιρείας στο Άστρος στα τηλέφωνα 2755024000 και 2755024001, ή επί τόπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνοι: Μαριλού Μπούζιου, Μαρίνος Μπερέτσος και Άννα Κοδέλλα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ_ΔΡΑΣΗ L313-5

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ L123α

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ L311 L312 L313

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ cluster

Τ.Σ.Π. – Συνοπτικές προδιαγραφές

ΚΥΑ_Aξ_4_401_10_3_2010

ΚΥΑ Καταλυμάτων_2974

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 2974-2009

Τοπ.Πρόγραμμα LEADER_31.07.08

|