1η Προκήρυξη LEADER+

Στις 7-7-2003 δημοσιεύτηκε η 1η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος L+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα έως 22-9-2003. Στα επισυναπτόμενα αρχεία το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία για το LEADER+, τις δράσεις που προκηρύσσονται και τα ενδεικτικά διαθέσιμα ποσά και τις επιλέξιμες δαπάνες ανά δράση, ενώ ο φάκελος υποψηφιότητας είναι το υπόδειγμα που θα πρέπει να συμπληρωθεί προσαρμοσμένο στην επενδυτική πρόταση του ενδιαφερόμενου.

Επισυναπτόμενα

1η Προκήρυξη Φάκελος Υποψηφιότητας Α Μέρος

1η Προκήρυξη Φάκελος Υποψηφιότητας Β Μέρος

Ενημερωτικό Δελτίο 1η Προκήρυξη

|