2η Προκήρυξη LEADER+

Στις 7-1-2004 δημοσιεύτηκε η 2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος L+. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Φάκελο Υποψηφιότητας για ένταξή τους στο πρόγραμμα έως 12-3-2004. Στα επισυναπτόμενα αρχεία το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία για το LEADER+, τις δράσεις που προκηρύσσονται και τα ενδεικτικά διαθέσιμα ποσά και τις επιλέξιμες δαπάνες ανά δράση, ενώ ο φάκελος υποψηφιότητας είναι το υπόδειγμα που θα πρέπει να συμπληρωθεί προσαρμοσμένο στην επενδυτική πρόταση του ενδιαφερόμενου.

Επισυναπτόμενα

2η Προκήρυξη_Ενημερωτικό Δελτίο Α Μέρος

2η Προκήρυξη_Ενημερωτικό Δελτίο Β Μέρος

2η Προκήρυξη_Ενημερωτικό Δελτίο Γ Μέρος

2η Προκήρυξη_Φάκελος Υποψηφιότητας Μέρος Β

2η Προκήρυξη_Φάκελος Υποψηφιότητας 1.3.3, 1.4.3-143

|