Δελτίο Τύπου

Μπερέτσος Μαρίνος, Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Μπούζιου Μαρία, Στέλεχος Αναπτυξιακής Πάρνωνα

 

Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2007-2013 – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013, υπέβαλε την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος LEADER το Σεπτέμβριο του 2008, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2009. Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Πάρνωνα ανέρχεται σε 6.400.000,00 Ευρώ. Την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία τελικής έγκρισης από το ελεγκτικό συνέδριο μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στρατηγική – Στόχοι

Ο Κεντρικός Θεματικός Άξονας Στρατηγικής της αναπτυξιακής προσπάθειας του Τοπικού Προγράμματος LEADER είναι: «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία».

Η στρατηγική της οικοανάπτυξης, όπως αυτή εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ της 3ης Προγραμματικής Περιόδου, έδωσε συγκεκριμένα ποιοτικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων στην περιοχή.

Η περαιτέρω ενίσχυση των πετυχημένων πρακτικών με την ενσωμάτωση σε αυτές, ως βασικών παραμέτρων, των στοιχείων μεθοδολογικής και τεχνολογικής καινοτομίας, θα δημιουργήσει τη ‘’γέφυρα’’ από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία την οποία θα επιδιώξει να ‘’διασχίσει’’ η περιοχή μέσω του Τοπικού Προγράμματος LEADER της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Η στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Πάρνωνα βασίζεται σε τρεις γενικούς στόχους:

 • Στην ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας με διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, προώθηση της δικτύωσης και βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Στην ανάδειξη της Περιοχής ως Ιδανικού Τόπου Διαβίωσης και Τουριστικού Προορισμού Υψηλών Προδιαγραφών Ποιότητας
 • Στην ενίσχυση της Εταιρικότητας και της Εξωστρέφειας με Δημιουργία Προϋποθέσεων Οικονομικής και Κοινωνικής Σύγκλισης

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι αναλύονται στους εξής ειδικούς στόχους:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα
 • Διαφοροποίηση και Ενίσχυση της Αγροτικής Απασχόλησης με Έμφαση στο Τρίπτυχο “Τουρισμός – Τοπικά Προϊόντα – Ποιότητα”
 • Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, της Δικτύωσης και της Ποιότητας – Αναγνωρισιμότητας των Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
 • Βελτίωση – Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος
 • Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Αγροτικού Πληθυσμού
 • Ανάδειξη της Ταυτότητας και της Τοπικής Ιδιαιτερότητας των Χωριών
 • Προστασία, Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων
 • Ενίσχυση της Δικτύωσης και των Συνεργασιών σε Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο
 • Δημιουργία – Ενδυνάμωση Συλλογικών Σχημάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής

Το Πρόβλημα

Αν και η σημασία της ποιότητας της παραγωγής και της δύναμης του «επώνυμου» και του «τοπικού» έχει γίνει αντιληπτή, εντούτοις τα τοπικά προϊόντα, και λόγω των πιέσεων της νέας ΚΑΠ, δεν έχουν βρει ακόμα διέξοδο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους στο διεθνή ανταγωνισμό και στις διεθνείς αγορές. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό κενό δημιουργούν η έλλειψη μεταποιητικών μονάδων υψηλών προδιαγραφών, η απουσία σύνδεσης παραγωγής – υπηρεσιών και η έντονη εσωστρέφεια των τοπικών παραγωγών, που ενισχύεται από την απουσία δικτύων διοχέτευσης και ανάδειξης της τοπικής παραγωγής.

Επιπλέον, αν και σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων έχουν λάβει χώρα για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα με σημαντικά αποτελέσματα, εντούτοις η τοπική ταυτότητα δεν έχει γίνει ακόμα συνείδηση του κατοίκου, του επισκέπτη και του καταναλωτή, γεγονός που οφείλεται στην απουσία συνεργασίας μεταξύ των τοπικών παραγόντων για τον «βομβαρδισμό» των αισθήσεων του αποδέκτη, που αντικατοπτρίζει την ολοκληρωμένη εικόνα που αποκομίζει από την επίσκεψή του στην περιοχή. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει στη συνείδηση του τοπικού επιχειρηματία και του πολίτη να ενσωματωθεί η διάσταση ότι ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται και απορρίπτει την έλλειψη ποιότητας άμεσα, ενώ αντίθετα δεν απορρίπτει ποτέ την εντοπιότητα, ακόμα και αν δεν καλύπτει πλήρως τα κριτήρια της ποιοτικής του αξιολόγησης.

 

Η Πρόκληση

Η βασική φιλοσοφία της πρότασης, που είναι η περαιτέρω ενίσχυση των πετυχημένων πρακτικών με την ενσωμάτωση σε αυτές, ως βασικών παραμέτρων, των στοιχείων μεθοδολογικής και τεχνολογικής καινοτομίας για τη δημιουργία γέφυρας από την οικοανάπτυξη στην καινοτομία.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER θα επικεντρώσει στη δημιουργία συστημάτων τοπικής δημοκρατίας που παράγουν τοπική ανάπτυξη μέσω νέων θεσμών και διαμορφώνουν τις συνθήκες για την επίτευξη της τοπικής ανταγωνιστικότητας.

Επιπλέον, το Τοπικό Πρόγραμμα θα αναπτύξει δράσεις για την ενσωμάτωση της ταυτότητας της περιοχής στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων του τουρισμού, τόσο μέσα από το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές των επενδύσεων που θα προωθήσει, όσο και μέσα από την προώθηση Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας και αποτελεσματικών τομεακών και διατομεακών δικτυώσεων που θα δημιουργήσουν μόνιμες γέφυρες μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων.

Το Τοπικό Πρόγραμμα θα υποστηρίξει τη δημιουργία προϋποθέσεων και διαύλων εξωστρέφειας για τα τοπικά προϊόντα, τόσο μέσα από την υποστήριξη της δημιουργίας δικτύων μεταξύ των τοπικών παραγωγών και των επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, όσο και μέσα από την υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων εξαγωγικού προσανατολισμού.

Τέλος, το Τοπικό Πρόγραμμα θα επιχειρήσει την ενσωμάτωση της εικόνας της περιοχής στη συνείδηση του τοπικού πληθυσμού, των επισκεπτών και των καταναλωτών τοπικών προϊόντων, μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης και προβολής, ανάδειξης του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος και προβολής της ιδιαιτερότητας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής στο πλαίσιο ολοκληρωμένων τοπικών στρατηγικών.

Περιοχή Εφαρμογής

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για την 4η Προγραμματική Περίοδο θα εφαρμοστεί στους παρακάτω δήμους:

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Δ. Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ (Δ.Δ.: Άστρους, Βερβένων, Μελιγούς, Παραλίου Άστρους), Δ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (Δ.Δ. Λεωνιδίου), Δ. ΣΚΙΡΙΤΙΔΑΣ(Δ.Δ.: Βλαχοκερασέας, Αγ. Βαρβάρας, Αλεποχωρίου, Βουρβούρων, Κερασιάς, Κολλινών, Πηγαδακίων), Δ. ΤΕΓΕΑΣ (Δ.Δ.: Σταδίου, Αλέας, Βουνού, Γαρέας, Επισκοπής, Καμαρίου, Κανδάλου, Κερασίτσης, Λιθοβουνίων, Μαγούλας, Μανθυρέας, Μαυρικίου, Ριζών, Στρίγκου, Τζίβα, Ψηλής Βρύσης)

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Δ. ΣΠΑΡΤΗΣ (Δ.Δ.: Αμυκλών, Αφισίου, Καλυβιών Σοχάς, Κλαδά), Δ. ΑΣΩΠΟΥ(Δ.Δ.: Παπαδιανίκων, Ασωπού, Δαιμονίας, Φοινικίου), Δ. ΒΟΙΩΝ (Δ.Δ.: Νεάπολης, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου Βοιών, Αγίων Αποστόλων, Άνω Καστανέας, Βελανιδίων, Ελίκας, Κάμπου, Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς, Λαχίου, Μεσοχωρίου, Παντανάσσης, Φαρακλού), Δ. ΓΥΘΕΙΟΥ (Δ.Δ. Γυθείου), Δ. ΕΛΟΥΣ (Δ.Δ. Βλαχιώτη, Αγ. Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών, Έλους, Μυρτέας), Δ. ΘΕΡΑΠΝΩΝ (Δ.Δ.: Πλατάνας, Σκούρας), Δ. ΚΡΟΚΕΩΝ (Δ.Δ.: Κροκεών, Βασιλακίου, Δαφνίου, Λάγιου), Δ. ΜΟΛΑΩΝ (Δ.Δ. Μολάων, Ελαίας, Κουπιών, Μεταμορφώσεως, Πακίων, Συκέας), Δ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (Δ.Δ.: Μονεμβασίας, Αγγελώνας, Αγ. Δημητρίου Μονεμβασίας, Αγ. Ιωάννου Επιδαύρου Λιμήρας, Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Βελιών, Ελληνικού, Λιρών, Νομίων, Ταλάντων), Δ. ΝΙΑΤΩΝ (Δ.Δ. Απιδέας), Δ. ΣΚΑΛΑΣ (Δ.Δ. Σκάλας, Βρονταμά, Γραμμούσης, Λεήμονα, Περιστερίου, Στεφανιάς), Κ. ΕΛΑΦΟΝΝΗΣΟΥ (Κ.Δ. Ελαφοννήσου)

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δ.Δ. Αρίας, Λευκακίων, Πυργιωτίκων), Δ. ΑΡΓΟΥΣ (Δ.Δ.: Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Πυργέλλας), Δ. ΑΣΙΝΗΣ (Δ.Δ.: Δρεπάνου, Τολού, Ασίνης, Ιρίων, Καρνεζαίικων), Δ. ΛΕΡΝΑΣ (Δ.Δ.: Μύλων, Ανδρίτσης, Κιβερίου, Σκαφιδακίου), Δ. ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ (Δ.Δ Νέας Κίου), Δ. ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ (Δ.Δ: Νέας Τίρυνθας, Αγίου Αδριανού, Νέου Ροεινού).

Δράσεις

Οι δράσεις του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για την 4η Προγραμματική Περίοδο είναι οι ακόλουθες:

 • 123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (για αγρότες)
 • 311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (για αγρότες)
 • 311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (για αγρότες)
 • 311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων (για αγρότες)
 • 311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (για αγρότες)
 • 311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (για αγρότες)
 • 311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (για αγρότες)
 • 312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων (για μη αγρότες)
 • 312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (για μη αγρότες)
 • 312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση (για μη αγρότες)
 • 312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (για μη αγρότες)
 • 313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) (Δημόσιου χαρακτήρα)
 • 313-2 Σήμανση Αξιοθεάτων και Μνημείων (Δημόσιου χαρακτήρα)
 • 313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών (Δημόσιου χαρακτήρα)
 • 313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης (για μη αγρότες)
 • 313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (για μη αγρότες)
 • 313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού (για μη αγρότες)
 • 313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) (για μη αγρότες)
 • 321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) (για ΟΤΑ)
 • 321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Δημόσιου χαρακτήρα)
 • 321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών (Δημόσιου χαρακτήρα)
 • 322-1 Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (για ΟΤΑ)
 • 322-2 Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση (Δημόσιου χαρακτήρα)
 • 322-3 Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων (για φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα)
 • 323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Δημόσιου χαρακτήρα)
 • 323-2β Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ)
 • 323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά (Δημόσιου χαρακτήρα).

Επενδυτικό Ενδιαφέρον

Ήδη έχει καταγραφεί μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για το σύνολο των παραπάνω δράσεων, ενώ τηρείται αρχείο των υποψηφίων επενδυτών, οι οποίοι ενημερώνονται με ατομικές επιστολές για τις εξελίξεις που τους αφορούν ανά κατηγορία δράσεων.

Χρονοδιάγραμμα

Εκτιμούμε ότι εντός του 1ου τριμήνου του 2010 θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες προκήρυξης των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Πάρνωνα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου.

Πληροφορίες: Μαρία Μπούζιου, Δημήτρης Λύρας, Σαράντος Λιάκας

Τηλ: 27550-24000, Fax: 27550-29060

Email: lplus@parnonastros.gr, Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr

 

Δελτίο Τύπου LEADER_26.10.09

|