25 Σεπτεμβρίου 2014

Στην Εταιρεία μας λειτουργεί οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού, η οποία έχει αναλάβει αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα δημόσια έργα.

Η Τεχνική Υπηρεσία προβλέπεται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας και στελεχώνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία. Έχουν ανατεθεί καθήκοντα Προϊσταμένου αυτής, καθώς και Προϊστάμενων Τμημάτων Μελετών και Έργων. Επίσης, με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων έχουν καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα για την εφαρμογή της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων (Υπηρεσίες, Μελέτες, Προμήθειες, Δημόσια Έργα).


Αντικείμενα της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ.Υ.)

Α. Προγραμματισμός για την υποβολή προτάσεων, την ένταξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Β. Υλοποίηση μελετών-υπηρεσιών-έργων ως Δικαιούχος

Γ. Υλοποίηση Προγραμμάτων

Δ. Εκπόνηση μελετών

Ε. Υπηρεσίες Συμβούλου


Διαχειριστική Επάρκεια

Η Εταιρεία έχει λάβει επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ε.Δ.Α.Π.Π.), για τις κατηγορίες Α, Β και Γ.

Συγκεκριμένα, και όσον αφορά την κατηγορία τύπου Α η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής που εκτελούνται με βάση το Ν. 1418/84, όπως εκάστοτε ισχύει), όπως έργα οικοδομικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά/αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.α., καθώς και των τεχνικών μελετών τους που υπάγονται στο Ν. 3316/05. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι πράξεις τεχνικών έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).

Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Β η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες προμήθειες), όπως έργα/δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.α. Η επιβεβαίωση τύπου Β καλύπτει τον φορέα για την εκτέλεση όλων των λοιπών πράξεων πλην τεχνικών έργων και μελετών του Ν 3316/05 (περιλαμβανομένων και πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ), για τις οποίες ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή την επιλογή ωφελουμένων.

Στην κατηγορία Γ υπάγονται λοιποί φορείς, οι οποίοι κατά δήλωση τους, ενδιαφέρονται για την επιβεβαίωση της επάρκειας μόνο για ειδικές δράσεις, δηλαδή εξειδικευμένες δράσεις ΕΚΤ, καθώς και λοιπές δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα (δράσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.α.) (επιβεβαίωση τύπου Γ). Η επιβεβαίωση αυτή δεν μπορεί να ισχύει για πράξεις, που υλοποιούνται με ίδια μέσα αλλά περιλαμβάνουν αναθέσεις προς τρίτους συμβάσεων ποσού για το οποίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται διαδικασία διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

Η πιστοποίησή της Εταιρείας ως προς τη Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, της έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες σχεδιασμού και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων. Επιπλέον, η στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με τις κατάλληλες ειδικότητες, έδωσαν στην Εταιρεία την προοπτική να αποτελέσει στο μέλλον το βασικό εργαλείο Τεχνικής Υποστήριξης των Ο.Τ.Α.

 

Επιχειρησιακή Ικανότητα

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το έντυπο επιχειρησιακής ικανότητας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. σε pdf μορφή, πατήστε εδώ.