30 Νοεμβρίου 2017

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να αποδέχονται και να διευκολύνουν ελέγχους στην έδρα της πράξης, από την ΟΤΔ και τους αρμόδιους φορείς ελέγχου. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου τότε επιστρέφεται το σύνολο της δημόσιας δαπάνης που καταβλήθηκε, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ο Δικαιούχος οφείλει να συμμορφωθεί εντός τριών μηνών από την κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής στην ΟΤΔ με  τους κανόνες δημοσιότητας μετά την ολοκλήρωση του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Καν (ΕΕ) 808/2014.

Οφείλει επίσης να τηρεί τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 71 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013 για τρία (3) έτη από την τελική του πληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση η δημόσια δαπάνη ανακτάται αναλογικά για το διάστημα που δεν τηρήθηκαν οι εν λόγω υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση δημιουργίας θέσεων εργασίας  σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), από ΜΜΕ και οι οποίες επιτέλεσαν κριτήριο επιλογής, τότε ο δικαιούχος οφείλει να τις έχει δημιουργήσει εντός 12 μήνου από την τελική πληρωμή και να τις διατηρήσει τουλάχιστον για τρία (3) έτη από την δημιουργία τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται . οικονομική κύρωση σχετική με τις ελλείπουσες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Οικονομική κύρωση = Επιχορήγηση Χ (1- a) x b.

όπου:

a = Πραγματικά δημιουργηθείσες νέες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ/ Συμβατικά δηλωθείσες νέες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ.

b = (1,2+(0,05*c))/12.

και: c= Συμβατικά δηλωθείσες νέες θέσεις απασχόλησης σε ΕΜΕ.

Σε κάθε περίπτωση η οικονομική κύρωση δεν θα είναι μεγαλύτερη του 10% της Δημόσιας Δαπάνης που καταβλήθηκε.

Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί τα κριτήρια επιλογής, που αποτελούν μακροχρόνιες υποχρεώσεις, για τρία έτη από την τελική του πληρωμή. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ένα ή περισσότερα κριτήρια δεν ικανοποιούνται τότε επιστρέφεται, με την διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης που έχει καταβληθεί, και απορρέει από τον ακόλουθο τύπο: (α-β)/100 * γ/3 x Δημόσια Δαπάνη. Όπου α η βαθμολογία του κριτηρίου κατά την αξιολόγηση, β η νέα βαθμολογία του κριτηρίου σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου και γ ο αριθμός των ετών από την τελική πληρωμή. Ο παραπάνω τύπος εφαρμόζεται για κάθε κριτήριο επιλογής που ελέγχεται και η προς ανάκτηση Δημόσια Δαπάνη υπολογίζεται αθροιστικά.

Σε περίπτωση που η επανεξέταση των κριτηρίων έχει ως αποτέλεσμα η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου να είναι μικρότερη της τιμής βάσεως αξιολόγησης για την συγκεκριμένη υποδράση, τότε επιστρέφεται κατ αναλογία το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 71 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013. Η προς ανάκτηση Δημόσια Δαπάνη υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: α*ΔΔ/3. Όπου α το έτος (1ο ή 2ο ή 3ο) κατά το οποίο διενεργείται ο έλεγχος, μετά την τελευταία πληρωμή και ΔΔ η Δημόσια Δαπάνη που καταβλήθηκε.

Ειδικά για τις πράξεις που αφορούν αποκλειστικά τουριστικά καταλύματα θα πρέπει  κατ΄ έτος μετά την τελική πληρωμή, να επιτύχουν τουλάχιστον το 20% του στόχου που τέθηκε στην αίτηση στήριξης για το αντίστοιχο έτος, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.

Ο στόχος ελέγχεται για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή. Ως έτος λογίζεται ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, από την επομένη ημέρα της τελικής πληρωμής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου αυτού επιβάλλεται Δημοσιονομική Διόρθωση που απορρέει από τον τύπο ((20%*α) – β)/100 * (Δημόσια Δαπάνη/3)

Όπου α ο στόχος που τέθηκε στην αίτηση στήριξης, όσον αφορά στον ετήσιο αριθμό διανυκτερεύσεων.

β ο απόλυτος αριθμός των διανυκτερεύσεων για το έτος που γίνεται ο έλεγχος.

Ο έλεγχος που διενεργείται αφορά όλα τα παρελθόντα έτη από την ημερομηνία διεξαγωγής του και όχι το τρέχον έτος. Η Δημοσιονομική Διόρθωση επιβάλλεται αθροιστικά και ανά έτος.

Επίσης για τις πράξεις που αφορούν μεταποίηση  θα πρέπει κατ΄ έτος μετά την τελική πληρωμή, να επιτύχουν τουλάχιστον το 30% του στόχου που τέθηκε στην αίτηση στήριξης για το αντίστοιχο έτος, σε ό,τι αφορά την ποσότητα της μεταποιήσιμης πρώτης ύλης.

Ο στόχος ελέγχεται για τρία (3) έτη μετά την τελική πληρωμή. Ως έτος λογίζεται ένα πλήρες ημερολογιακό έτος, από την επομένη ημέρα της τελικής πληρωμής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου αυτού επιβάλλεται Δημοσιονομική Διόρθωση που απορρέει από τον τύπο ((30%*α) – β)/100 * (Δημόσια Δαπάνη/3)

Όπου:

α ο στόχος που τέθηκε στην αίτηση στήριξης, όσον αγορά την ετήσια ποσότητα μεταποιήσιμης πρώτης ύλης.

β η ποσότητα της μεταποιήσιμης πρώτης  ύλης για το έτος που γίνεται ο έλεγχος.

Ο έλεγχος που διενεργείται αφορά όλα τα παρελθόντα έτη από την ημερομηνία διεξαγωγής του και όχι το τρέχον έτος. Η Δημοσιονομική Διόρθωση επιβάλλεται αθροιστικά και ανά έτος.

Ο δικαιούχος υποχρεούνται κάθε έτος και στα πλαίσια της διάρκειας των μακροχρονίων υποχρεώσεων του να αποστέλλει ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην ΟΤΔ, αποδεικτικά τήρησης των μακροχρονίων υποχρεώσεών του, έως τις 31-12-2023 και στο μετέπειτα χρονικό διάστημα των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του στην ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας.