Η εταιρεία το 2003 προχώρησε στην εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 9001:2000.

Η εφαρμογή του  προτύπου  ISO 9001:2000 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει τις μεθόδους, τις δικαιοδοσίες, τις υπευθυνότητες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση σταθερής ποιότητας στις δραστηριότητες  της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και για την αναβάθμιση της οργάνωσής της, με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων των πελατών της καθώς και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων φορέων της, που σχετίζονται με την λειτουργία της.

Η διαδικασία εγκατάστασης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διήρκησε ένα έτος, με έναρξη τον Απρίλιο του 2003. Η αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα  έγινε από τον διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης «Βureau Veritas Ouality International» στις 28/05/2004. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά δέσμευση της εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες της (Ο.Τ.Α., Τοπικός πληθυσμός, Υπουργεία και λοιποί φορείς), χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο  δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.

Η εταιρεία με την υιοθέτηση της πολιτικής ποιότητας, δεσμεύεται:

  • Να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.
  • Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000.
  • Να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους φορείς της περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

  • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους μέσω των ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση.
  • Του καθορισμού και της παροχής των αναγκαίων πόρων, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του προσωπικού, της παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης στο προσωπικό και της βελτίωσης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεών του.
  • Της παρακολούθησης των διεργασιών της εταιρείας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και η συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.
  • Της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών   (κατασταλτικός και προληπτικός έλεγχος).