Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 7μελές, εκλεγμένο από τη Γ.Σ. Η Γ.Σ. των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και 2 Αντιπροέδρους. Καθορίζει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Δ.Σ. μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή αντί γι αυτόν, να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του. Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, από το 2009 εκλέγεται από τη Γ.Σ. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντα Συμβούλου.

Η εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους από το Δ.Σ., το οποίο δικαιούται με ειδική απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε υπαλλήλους της εταιρείας.

Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη δέσμευσή της, με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Χαράλαμπος Λυσίκατος, Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Αντιπρόεδροι:

Χαράλαμπος Κουτσονικολής, Αντιδήμαρχος Δήμου Μονεμβασιάς

Ελένη Δεντάκου,  Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ευρώτα

Διευθύνων Σύμβουλος:

Σπυρίδων Φλώρος, Επιχειρηματίας

Εντεταλμένος Σύμβουλος:

Μέλη:

Παναγιώτης Μαντάς, Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας

Δημήτρης Τσιγκούνης, Οικονομολόγος

Βασίλειος Σαλάκος, Επιχειρηματίας