13 Οκτωβρίου 2017

Κατόπιν εγκρίσεως του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD (LEADER) Ανατολικής Πελοποννήσου της Π.Π.2014-2020, καλούμε τους επενδυτές, δημοσίου, συλλογικού και ιδιωτικού χαρακτήρα, να εκδηλώσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας τις παρακάτω φόρμες. Με τον τρόπο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις/κατευθύνσεις, το ύψος αυτών, τον τομέα κτλ για τον σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και την άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση συνάφειας της επενδυτικής πρότασης με Πρόσκληση της ΟΤΔ Πάρνωνας.

Φόρμες εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος 

Πρόταση Επενδυτικού Σχεδίου Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Πρόταση Επενδυτικού Σχεδίου Δημόσιου & Συλλογικού Χαρακτήρα

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος Ιδιωτικού & Δημόσιου χαρακτήρα:

 

Ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος ιδιωτικού χαρακτήρα

 

Ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος δημόσιου και συλλογικού χαρακτήρα