Οι Υποδράσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα που ενισχύονται από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας ” στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.2 (ΠΑΑ) και της Προτεραιότητας 4 (ΕΠΑλΘ), αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω.

! Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (αναλυτική περιγραφή, ποσοστά ενίσχυσης, δικαιούχοι, κλπ), μπορείτε να δείτε στο ηλεκτρονικό έντυπο

 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 

19.2.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά στην ενίσχυση υλοποίησης δράσεων κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των απασχολούμενων στους κλάδους της γεωργίας και της δασοπονίας, που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της περιοχής, με σκοπό την εισαγωγή νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή, την διαφοροποίηση των εισοδημάτων και την εναλλακτική καλλιέργεια φυτών, την αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας και του προϊόντος, την εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος, κτλ.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: ≈307.000€ (200.000€ Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης:

 • Για δράσεις που αφορούν ΜΜΕ αγροτικών περιοχών η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και στο 60%, για μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του γενικού κανονισμού de minimis, ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά την ενίσχυση υλοποίησης δράσεων κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων Η υποδράση αφορά την ενίσχυση υλοποίησης δράσεων κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων των απασχολούμενων στους κλάδους της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού, σε ΜΜΕ και σε φυσικά πρόσωπα που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σκοπό την ανάπτυξη νέων/υφισταμένων επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων και ανταγωνιστικών προϊόντων, την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών και παρεμβάσεων και την αξιοποίηση / κινητοποίηση πόρων και κεφαλαίων, για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, με νομική οντότητα, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: ≈307.000€ (200.000€ Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης:

 • Για δράσεις που αφορούν ΜΜΕ αγροτικών περιοχών η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και στο 60%, για μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Για δράσεις με προϋπολογισμό έως και 20.000€ δύναται να χορηγηθεί βάσει του γενικού κανονισμού de minimis, ένταση ενίσχυσης 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό βιομηχανικών/βιοτεχνικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: ≈307.000€ (200.000€ Δ.Δ. *de minimis)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis

 

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Περιγραφή: H υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών από επιστήμονες, με σκοπό την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού. Σε αυτό τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, νηπιαγωγοί (παιδικοί σταθμοί), γυμναστές (χώροι αθλητισμού), επαγγέλματα θετικών επιστημών, προγραμματιστές κτλ

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για παροχή υπηρεσιών στο αντικείμενο του πτυχίου τους.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: ≈307.000€ (200.000€ Δ.Δ. *de minimis)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis

 

19.2.2.6 Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και μονάδων τροφίμων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικοτεχνίας (οικοτεχνική παρασκευή), από απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)).

Οικοτεχνία: Οικοτεχνικά προϊόντα ορίζονται αυτά τα οποία παράγονται από τη μεταποίηση μικρής κλίμακας αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον επαγγελματία αγρότη, τα οποία προορίζονται για τα σημεία διάθεσης.
Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα: Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα είναι η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνική μεταποίηση και λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: ≈307.000€ (200.000€ Δ.Δ. *de minimis)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 65% των επιλέξιμων δαπανών με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis

 

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων σε επιλέξιμους κλάδους της αγροτικής παραγωγής, με σκοπό τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, εκτός των προϊόντων αλιείας.

Προτεραιότητα υποδράσης: Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στους τομείς των 1) Ελαιούχων, 2) Οπωροκηπευτικών, 3) Οίνου, 4)Γαλακτοκομικών και 5) Μελιού, στο αντίστοιχο κριτήριο θα βαθμολογούνται με 100. Οι λοιπές με μηδέν.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€ (300.000€ Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών

 

19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων σε μη γεωργικά προϊόντα, οι οποίες χορηγούνται σε ΜΜΕ και συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, νέοι και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε 45% των επιλέξιμων δαπανών, για μεσαίες επιχειρήσεις.

 

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Περιγραφή: H υποδράση αφορά στην ίδρυση και εκσυγχρονισμό ποιοτικών τουριστικών υποδομών της περιοχής παρέμβασης (καταλύματα, υποδομές εστίασης, αναψυχής, διανυκτέρευσης, τουριστικά γραφεία & υπηρεσίες) και περιλαμβάνει:

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Προτεραιότητα Υποδράσης: Οι προτάσεις, στο αντίστοιχο κριτήριο, βαθμολογούνται ανάλογα με τη χωροθέτησή τους ως εξής:

 • Ζώνη προτεραιότητας Α: Περιοχές αποθέματος βιόσφαιρας (Δήμοι Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Μονεμβασιάς, Ευρώτα και Ελαφονήσου), περιοχές με χαρακτηρισμένα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO (Δήμοι Επιδαύρου και Σπάρτης)
 • Ζώνη προτεραιότητας Β: Ιδιαίτερες συνεκτικές ζώνες ιστορικού, πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Δήμος Ανατολικής Μάνης)
 • Ζώνη προτεραιότητας Γ: Λοιπές περιοχές (Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Άργους – Μυκηνών, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων)

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 55% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και σε 45% των επιλέξιμων δαπανών, για μεσαίες επιχειρήσεις.

 

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά την ίδρυση/δημιουργία και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς:

 • Βιομηχανία/βιοτεχνία: Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην υποδράση 19.2.2.4 και αυτές που δε θα υπαχθούν στο καθεστώς deminimis
 • Χειροτεχνία: Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην υποδράση 19.2.2.4 και αυτές που δε θα υπαχθούν στο καθεστώς deminimis
 • Παραγωγή ειδών μετά την 1η μεταποίηση: Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην υποδράση 19.2.2.4 και αυτές που δε θα υπαχθούν στο καθεστώς deminimis
 • Επιχειρήσεις λιανικού/χονδρικού εμπορίου.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 55% των επιλέξιμων δαπανών, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 45% για μεσαίες επιχειρήσεις.

 

19.2.6 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών

19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

Περιγραφή: Η υποδράση αφορά σε επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Ιδιώτες δασοκαλλιεργητές, ΟΤΑ και ενώσεις αυτών, ΜΜΕ

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών

 

19.2.7 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων

19.2.7.1 Aνάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας

Περιγραφή: Ενδεικτικά προτείνεται να υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

 • Aνάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων και της δασοπονίας.
 • Δράσεις προστασίας των ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντων στην Ανατολική Πελοπόννησο

Περιοχή Εφαρμογής: Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικοί φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, ενώσεις οινοποιών αμπελουργών, συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων, νεοσυσταθέντα συμπλέγματα φορέων (clusters) και δίκτυα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€

Ποσοστό Ενίσχυσης:

 • Η ένταση ενίσχυσης των επενδυτικών ενισχύσεων ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών για την περιοχή εφαρμογής, με χρήση του γενικού κανονισμού de minimis.
 • Η ένταση ενίσχυσης για τη λειτουργία του συνεργατικού σχηματισμού ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020

 

4.2.1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους (αλιευτικός τουρισμός, εστιατόρια, κλπ)

Περιγραφή: Η δράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτήτων καθώς και τη συμπλήρωση των εισοδημάτων τους. Αφορά την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων με στήριξη ενεργειών κυρίως εποχιακής απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό και σε επενδύσεις στο σκάφος, τα εστιατόρια, περιβαλλοντικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν)

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 150.000€ (75.000 Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

4.2.2 Επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Περιγραφή: Η δράση αφορά την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό/ανάπτυξη επιχειρήσεων από αλιείς, με επενδύσεις που συμβάλλουν στην διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλιέων με διαφοροποίηση εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων που συνδυάζεται με επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι δικαιούχοι δεν θα μπορούν να ξαναρχίσουν εκ νέου την άσκηση του αλιευτικού επαγγέλματος εντός προθεσμίας μικρότερης των 5 ετών μετά την καταβολή σε αυτούς της ενίσχυσης.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποιούνται σε αυτήν)

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€ (360.000 Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών

 

4.2.3 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση)

Περιγραφή: Η δράση αφορά ενισχύσεις για επενδύσεις στην ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του αλιευτικού τομέα της περιοχής (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, μεταποίηση), αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και η παράκτια ανάπτυξη.

Περιοχή Εφαρμογής: Αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ανώτατος Προϋπολογισμός: 600.000€ (360.000 Δ.Δ.)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 60% των επιλέξιμων δαπανών

 

! Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (αναλυτική περιγραφή, ποσοστά ενίσχυσης, δικαιούχοι, κλπ), μπορείτε να δείτε στο ηλεκτρονικό έντυπο