Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  ανακοινώνει ότι την Τρίτη 25/2/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300), θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα χιλιάδων (50.000,00 […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιήσει το υποέργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου», στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό MIS 453153, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), διενεργεί […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  ανακοινώνει ότι την Τρίτη 14/01/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300), θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα χιλιάδων (50.000,00 […]

Περισσότερα

Στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης “Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο”, Ε.Π. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα δημοσιεύει Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών “ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”, με αντικείμενο: Α. Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοχώρου προώθησης […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ”, προϋπολογισμού 237.840,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Φορέας Υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης “Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο”, η οποία αφορά την αναπαλαίωση του προβιομηχανικού κτιρίου της “Φάμπρικας” και την μετατροπή του σε Κέντρο προβολής και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής και του θαλάσσιου εμπορίου στον ιστορικό τόπο […]

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Στο τεύχος προκήρυξης του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού και συγκεκριμένα στο άρθρο 1.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία: ι) Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού …..ιιι) κατά περίπτωση […]

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Φορέας Υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης “Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο”, η οποία αφορά την αναπαλαίωση του προβιομηχανικού κτιρίου της “Φάμπρικας” και την μετατροπή του σε Κέντρο προβολής και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής και του θαλάσσιου εμπορίου στον ιστορικό τόπο του Λεωνιδίου, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών “Σχεδιασμός, Οργάνωση, Παραγωγή και Εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας”.

Η χρηματοδότηση της Πράξης καλύπτεται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ” παρατείνει έως τις 21/12/2012 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της Πράξης “ΠΡΑΣΙΝ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”, Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 2007-2013, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Περισσότερα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με επιστήμονες που διαθέτουν γνωστικό αντικείμενο και εμπειρία σε θέματα Αειφόρου Ενέργειας, προκειμένου να εκπονήσει για λογαριασμό των ΟΤΑ μετόχων της Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ).
Όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 30/10/2012.

Περισσότερα