Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έντεκα (11) ατόμων για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στο Λεωνίδιο του Νομού Αρκαδίας με αντικείμενο την υποστήριξη της Εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεών τους και έως 31-12-2018, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Το έργο θα υλοποιηθεί στην πόλη της Τρίπολης.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Στο πλαίσιο των παραπάνω θα καλυφθούν ο παρακάτω αριθμός θέσεων/ειδικοτήτων:

  • 1 ΠΕ Οικονομικού
  • 1 ΤΕ Διοικητικού
  • 1 ΔΕ Οδηγός
  • 2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ψυχολόγων
  • 1 Διερμηνέας Αραβικών
  • 1 Διερμηνέας Περσικών (Φαρσί)
  • 2 ΔΕ Διοικητικού (Επόπτης Φιλοξενίας)
  • 1 ΔΕ Διοικητικού (Συνοδός)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.parnonas.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Ανακοίνωσης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι:
Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας: Αγγελική Μανιταρά, Άννα Κορδονούρη, τηλ. 27570-22807, 27570-22808.
Στην Τρίπολη: Μιχάλης Πουλάκης στο γραφείο που έχει παραχωρήσει, για τις ανάγκες του προγράμματος, ο Δήμος Τρίπολης στο ισόγειο του Δημαρχείου (Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας), Λαγοπάτη & Αταλάντης τηλ. 2713 600419

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, μέχρι την Παρασκευή 02/03/2018 και ώρα 17:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος στέγασης αιτούντων άσυλο» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

 

! Για να δείτε το κείμενο της περίληψης της Ανακοίνωσης, πατήστε εδώ

! Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, τις ειδικότητες και τη διάρκεια σύμβασης, τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, κτλ, μπορείτε να δείτε εδώ.

! Για να δείτε το Παράρτημα Γλωσσομάθειας πατήστε εδώ και για το Παράρτημα Γνώσης Η/Υ, πατήστε εδώ.