Θεσμικό Πλαίσιο 2014-2020

Παρακάτω παρατίθενται σύνδεσμοι όπου μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που σχετίζονται με αυτά:

 

ΠΑΑ 2014_2020

ΕΠΑλΘ_2014_2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΤΘΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 508_2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 651_2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 702_2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 808_2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1303_2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1305_2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1407_2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1408_2013