Περιοχή Παρέμβασης CLLD Ανατολικής Πελοποννήσου

Η Περιοχή Παρέμβασης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. για την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος CLLD της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, είναι αυτή που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και χάρτες:

board

map1