5η Πρόσκληση LEADER: Έως 12 Μαρτίου 2015

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στo πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», με καταληκτική ημερομηνία την  12.03.2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΠΑΡΝΩΝΑ».

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης και τα παραρτήματα αυτής επισυνάπτονται και περιλαμβάνουν: Ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις που προκηρύσσονται, τις περιοχές εφαρμογής, τους δικαιούχους και τις επιλέξιμες δαπάνες, Κριτήρια Επιλεξιμότητας και Κριτήρια Επιλογής, Φάκελο Υποψηφιότητας ανά Kατηγορία Υπομέτρων, Προδιαγραφές Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας, Σχετικό Θεσμικό Πλαίσιο και το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στην έδρα της Εταιρείας στο Λεωνίδιο στο τηλέφωνο 2757022807  ή επί τόπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Υπεύθυνοι: Μαριλού Μπούζιου και Γιώργος Μπόκος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διευκρινίσεις για τις δράσεις L312-2 και L313-6

Φάκελος Υποψηφιότητας L 312 313

ΦΥ 123α

ΦΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΥΑ_Aξ_4_401_10_3_2010 & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τοπ.Πρόγραμμα LEADER_31.07.08

ΟΔΗΓΟΣ_OTA

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_L322

Προδιαγραφές Μελών Τοπικού Συμφώνου

 

|